Jak zapobiegać kradzieży baz danych Klientów przez pracowników firmy?

Prawo w marketingu

W toku wykonywania obowiązków służbowych pracownicy często uzyskują dostęp do danych klientów pracodawcy. Jest to niezbędne, aby kontaktować się z klientem i załatwiać sprawy powierzone przez klienta. Zdarza się, że pracownik wykrada bazę danych klientów i zachowuje ją dla własnych potrzeb. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy pracownik rozstaje się z pracodawcą i planuje rozpoczęcie własnej, konkurencyjnej działalności w tej samej branży, a dane klientów chce wykorzystać, aby zaproponować im własne usługi. Taka sytuacja jest dużym zagrożeniem biznesowym dla przedsiębiorcy i grozi utratą klientów. Pracownik, który dotychczas współpracował z klientem, ma o nim dużą wiedzę. Może więc zaproponować usługę „skrojoną” na miarę potrzeb klienta i namawiać klienta, aby kontynuował współpracę z osobą, którą już zna i z którą relacja układała mu się dotychczas dobrze. Aby uniknąć opisanych zagrożeń, warto wiedzieć, jak chronić się przed kradzieżą baz danych na kilku poziomach.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Aby rozwinąć temat ochrony baz danych klientów, należy w pierwszej kolejności wyjaśnić pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zostało ono zdefiniowane w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  dalej: u.z.n.k. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

W tym miejscu należy poczynić istotne zastrzeżenie. Baza danych klientów przedsiębiorcy niewątpliwie może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, w dodatku posiadającą bardzo istotną wartość gospodarczą, jednakże pod warunkiem, że dane te były przez przedsiębiorcę zachowane w poufności i przedsiębiorca podjął działania, by je chronić. Jeżeli z jakichś względów dane klientów stały się powszechnie lub łatwo dostępne, wówczas mogą one utracić walor tajemnicy przedsiębiorstwa i nie będzie można skorzystać z opisywanej tu ochrony.

Tym samym jest niezwykle istotne, aby przedsiębiorca przedsięwziął środki służące zachowaniu danych klientów w poufności. Jest to pierwszy i podstawowy sposób na ochronę baz danych klientów przed kradzieżą, a jednocześnie jego zastosowanie pozwala na korzystanie z ochrony z użyciem opisywanych narzędzi prawnych. Należy zwrócić szczególną uwagę na trzy aspekty.

Po pierwsze sposób przechowywania danych. Zarówno dokumenty papierowe, jak i elektroniczne powinny być przechowyw...

Ten materiał dostępny jest tylko dla Prenumeratorów.

Sprawdź, co zyskasz, kupując prenumeratę.

Zobacz więcej

Przypisy