Regulamin

Warunki świadczenia usług subskrypcji publikacji oraz dostępu do Serwisu

§ 1.
WSTĘP

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego jest spółka Forum Media Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, kapitał zakładowy w kwocie: 300 000 złotych, numer identyfikacji podatkowej NIP: 781-155-12-23, REGON 631046924, adres e-mail bok@forum-media.pl, zwana dalej Wydawnictwem lub Usługodawcą.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego przez jego Użytkowników, a w szczególności zasady przeglądania zawartości serwisu internetowego oraz zasady sprzedaży publikacji.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści bezprawnych w serwisie internetowym.
 4. Wszelkie publikacje w serwisie internetowym dokonywane są w języku polskim.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej na stronie Polityka prywatności.
 6. Umowy zawierane są w języku polskim

§ 2.
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się podane niżej definicje:

 1. Publikacja wymiennokartkowa w wersji drukowanej – pod pojęciem należy rozumieć publikację wymiennokartkową, aktualizowaną oraz jej części składowe przedstawione w ofercie sprzedażowej.
 2. Publikacja wymiennokartkowa w wersji premium – pod pojęciem należy rozumieć dostęp do serwisu oraz wszystkich ukazujących się aktualizacji dostępnych w trakcie trwania abonamentu.
 3. Abonament – pod pojęciem Abonamentu należy rozumieć aktualizacje produktu, dodatkowo płatne i przesyłane zgodnie z cyklem wydawniczym a dla Publikacji wymiennokartkowej w wersji premium czasowy i płatny dostęp do Serwisu internetowego, umożliwiający wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności. Abonament liczony jest od daty wystawienia faktury Użytkownikowi.
 4. Umowa – umowa dotycząca Publikacji, do której zastosowanie ma niniejszy Regulamin.
 5. Serwis internetowy – oznacza serwis prowadzony przez Wydawnictwo, który umożliwia dostęp do elektronicznej wersji Publikacji, dodatkowych treści i funkcjonalności.
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu internetowego.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 8. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie na Publikację i/lub dostęp do treści Serwisu internetowego.
 9. Konsument – zamawiający będący osobą fizyczną składający zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Przedsiębiorca - zamawiający będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego składający zamówienie w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Przedsiębiorca-Konsument - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, składająca zamówienie w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, które nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. Rejestracja – zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu internetowego na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla której Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe oraz akceptuje niniejszy Regulamin.
 13. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych w systemie teleinformatycznym Serwisu internetowego, w którym gromadzone są dane dotyczące zarejestrowanego Użytkownika, Klienta oraz zakupionych Publikacji.
 14. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko Użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Konta i korzystania z zasobów Serwisu Internetowego.
 15. Konsultant – pracownik Wydawnictwa (lub osoba wykonująca na rzecz Wydawnictwa czynności określone niniejszym Regulaminem na innej podstawie prawnej) przyjmujący w rozmowie telefonicznej Zamówienie lub inne dyspozycje od Użytkownika.
 16. Zamówienie – czynność podejmowana przez zarejestrowanego Użytkownika, polegająca na:
  1. wyborze w ramach Serwisu internetowego określonej Publikacji wymiennokartkowej w wersji drukowanej lub Publikacji wymiennokartkowej w wersji premium, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Usługodawcą umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie,
  2. wypełnieniu i przesłaniu formularza zamówienia w wersji papierowej dostępnego w materiałach promocyjnych Wydawnictwa,
  3. wysłaniu drogą e-mailową oświadczenia woli Klienta określającego jednoznacznie rodzaj Publikacji wymiennokartkowej w wersji drukowanej lub Publikacji wymiennokartkowej w wersji premium,
  4. złożeniu oświadczenia woli Klienta określającego jednoznacznie rodzaj Publikacji wymiennokartkowej w wersji drukowanej lub Publikacji wymiennokartkowej w wersji premium podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem.
 17. Formularz Zamówienia – formularz zawierający dane Klienta i szczegóły Zamówienia.
 18. Formularz Zamówienia online – interaktywny formularz dostępny w Serwisie internetowym, umożliwiający zakup Publikacji wymiennokartkowej w wersji drukowanej lub Publikacji wymiennokartkowej w wersji premium.
 19. Formularz Zamówienia w wersji papierowej – formularz dostępny w wersji papierowej w materiałach promocyjnych Wydawnictwa, zawierający niezbędne informacje do zawarcia Umowy.
 20. Polityka Prywatności – odrębny dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego.
 21. Biuro Obsługi Klienta - centrum telefonicznej obsługi Klienta, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o ofercie Usługodawcy, złożyć Zamówienie oraz uzyskać informacje dotyczące Zamówienia. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne pod numerem telefonu: 61 66 55 800 (koszt 1 minuty połączenia zgodny ze stawkami operatora). Biuro Obsługi Klienta jest czynne w dni robocze godzinach: poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00.

§ 3.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach internetowych www.e-forum.pl w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Polityka Prywatności Serwisu internetowego dostępna jest pod adresem Polityka prywatności.
 3. Regulamin dotyczy Publikacji, o ile w odpowiedniej ofercie Wydawnictwo zaznaczy, że Regulamin ma do niej zastosowanie.
 4. Wydawnictwo oferuje następujące wersje Publikacji:
  1. Publikacja wymiennokartkowa w wersji drukowanej,
  2. Publikacja wymiennokartkowa w wersji premium,

§ 4.
WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z Serwisu Internetowego, w tym składania Zamówień, niezbędne jest posiadanie:
  1. komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu;
  2. dowolnej aktualnej przeglądarki internetowej  z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player, obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);
  3. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail (wymagany dla rejestracji w Serwisie internetowym, w tym w składania Zamówień).
 2. Administrator informuje, że strona internetowa Serwisu internetowego wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookie są wykorzystywane w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Serwis internetowy plików cookies znajduje się w Polityce Prywatności.
 3. Serwis internetowy zawiera treści w języku polskim. Serwis może zawierać treści w innych językach jeżeli wynika to wyraźnie z oferty Usługodawcy.
 4. Treści w formie materiałów wideo udostępniane są w postaci transmisji strumieniowej.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu internetowego na okres wskazany w treści Zamówienia. Usługodawca nie jest zobowiązany do aktualizowania treści zamieszczonych w serwisie. Aktualizowane są wyłącznie te treści w których opisie znajduje się zobowiązanie do aktualizacji.
 6. Usługodawca nie ogranicza dostępu do Serwisu internetowego w zależności:
  1. od miejsca położenia urządzenia Użytkownika,
  2. liczby logowań do serwisu,,
  3. czasu czytania lub korzystania z treści umieszczonych w serwisie.
 7. W indywidualnych przypadkach treści zamieszczone w Serwisie internetowym mogą zostać udostępnione z możliwością pobrania do pamięci urządzenia Użytkownika lub w formie transmisji strumieniowej na żywo, dostępnej dla Użytkownika wyłącznie w czasie trwania wydarzenia. Warunki techniczne, w tym konieczność posiadania konkretnego oprogramowania, czas odtwarzania, typ i rozmiar pliku, wskazane zostają w Serwisie internetowym w miejscu widocznym dla Użytkownika.

§ 5.
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA / KLIENTA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Serwisu internetowego oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 3. Zabrania się korzystania z Serwisu internetowego w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu internetowego treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy lub osób trzecich.
 4. W przypadku zmiany swoich danych podanych na potrzeby Serwisu internetowego, Użytkownik jest odpowiedzialny za ich poprawienie lub uzupełnienie.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Użytkownikowi uprawnień.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta oraz cofnięcia przyznanego dostępu do zasobów Serwisu internetowego w sytuacji, gdy Użytkownik lub Klient podejmuje umyślne działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Serwisu internetowego, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Serwisu internetowego bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Użytkowników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
 7. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu opłata za Zamówienie nie podlega zwrotowi w całości lub części.
 8. Użytkownik uzyskujący dostęp do Serwisu internetowego w imieniu Klienta reprezentuje Klienta przy akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Regulamin zaakceptowany przez Użytkownika działającego w imieniu Klienta, wiąże Klienta.
 9. Przystępując do korzystania z Serwisu internetowego Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

§ 6.
DOSTĘP DO SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Serwisu poprzez wpisanie w dowolnej przeglądarce internetowej adresu Strony internetowej. Złożenie Zamówienia wymaga zarejestrowania się w Serwisie internetowym.
 2. Użytkownik może założyć w Serwisie internetowym indywidualne Konto. Po założeniu Konta w Serwisie internetowym Użytkownik posiada dostęp do wszystkich funkcjonalności Serwisu internetowego. Założenie Konta nie jest wymagane, aby przeglądać stronę internetową Serwisu Internetowego, natomiast jest niezbędne, aby dokonać zakupu Publikacji. Część treści w serwisie dostępna jest dla wyłącznie dla Klientów, którzy złożyli zamówienie i opłacili Publikację wymiennokartkową w wersji premium.
 3. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika.
 4. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.
 5. Loginem, służącym do logowania na Koncie i identyfikacji Użytkownika przez Usługodawcę, jest podany przez Użytkownika adres e-mail.
 6. Założenie Konta Użytkownika następuje poprzez:
  1. rejestrację Użytkownika na Stronie internetowej w sposób opisany w ust. 7 niniejszego paragrafu lub
  2. połączenie konta na Facebook’u lub konta Google z Kontem w Serwisie internetowym w sposób opisany w ust. 8 niniejszego paragrafu  lub
  3. złożenie Zamówienia w sposób opisany w § 2 ust. 16 lit. b), c) i d), po którym następuje kontakt z Konsultantem; po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail stanowiącą potwierdzenie złożenia Zamówienia i link umożliwiający aktywację Konta.
 7. W celu samodzielnego założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  1. podać imię i nazwisko,
  2. podać swój adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), który będzie jego loginem;
  3. ustalić Hasło;
  4. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować jego treść;
  5. kliknąć w link, którzy przyjdzie na adres skrzynki, o którym mowa w lit. b niniejszego ustępu, celem potwierdzenia prawa do dysponowania tym adresem.
 8. W celu połączenia konta na Facebook’u lub konta Google z Kontem w Serwisie internetowym Użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:
  1. przejść do zakładki „Załóż Konto”,
  2. wybrać spośród dostępnych: Facebook lub Google,
  3. w otwartym oknie zalogować się na Facebook lub Google i potwierdzić chęć utworzenia Konta.
 9. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 6 a) lub 6 b) lub 6 c) niniejszego paragrafu doprowadzi do Rejestracji w Serwisie Internetowym i założenia Konta.
 10. Umowa o świadczenie usługi - prowadzenie Konta - zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z usługi Konta, o których mowa w ust. 6 a) lub 6 b) lub 6 c) niniejszego paragrafu.
 11. Rejestracja w Serwisie internetowym oraz korzystanie z Konta nie podlega opłacie.
 12. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i Hasła, które powinny być przechowywane w poufności. W razie podejrzenia, że login oraz Hasło Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła. Jeżeli Użytkownik lub Klient podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 13. Usługodawca oświadcza, iż charakter usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników oraz Klientów przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy i Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które w sposób możliwie pełny zabezpieczają ich przed ww. zagrożeniem, w szczególności korzystać z urządzeń chronionych przez programy antywirusowe oraz stosować programy chroniące tożsamość Użytkowników oraz Klientów.
 14. Usługodawca nigdy nie zwróci się do Użytkownika lub do Klienta o udostępnienie swojego Hasła.
 15. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na swoje Konto i dokonywać zmian podanych przez siebie danych, z tym zastrzeżeniem, że dane te powinny odpowiadać rzeczywistości i być aktualne.
 16. Użytkownik oraz Klient ma prawo do zamknięcia konta Serwisu internetowego, poprzez wysłanie żądania usunięcia swojego Konta. Żądanie takie należy przesłać na adres bok@forum-media.pl. W przypadku usunięcia Konta na żądanie Użytkownika lub Klienta, uiszczone wcześniej opłaty za Zamówienie nie podlegają zwrotowi w całości lub części.
 17. Usługodawca usuwa Konto i wszystkie zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania od Użytkownika lub Klienta.
 18. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Użytkownika lub Klienta w następujących przypadkach:
  1. nieprzestrzegania przez Użytkownika lub Klienta postanowień Regulaminu,
  2. podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika lub Klienta,
  3. korzystania przez Użytkownika lub Klienta z Serwisu internetowego w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.
 19. Przed usunięciem Konta z powodu naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawca wezwie Użytkownika lub odpowiednio Klienta do zaprzestania naruszania wyznaczając 14-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte.

§ 7.
PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY

 1. Wydawnictwo przedstawia danej osobie ofertę zawarcia Umowy, w szczególności przez:
  1. udostępnienie jej w materiałach promocyjnych Wydawnictwa;
  2. przedstawienie oferty przez Konsultanta podczas rozmowy telefonicznej,
  3. zamieszczenie jej w Serwisie internetowym.
 2. Wraz z ofertą Wydawnictwo informuje w szczególności o okresie obowiązywania Umowy i zasadach płatności. 
 3. Przed zawarciem Umowy Wydawnictwo umożliwia pobranie z Serwisu internetowego Regulaminu, w formacie umożliwiającym jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (PDF).
 4. Aby zawrzeć Umowę, dana osoba przyjmuje ofertę Wydawnictwa przez:
  1. wypełnienie Formularza zamówienia w wersji papierowej i przesłanie go:
   • pocztą lub kurierem pod adres Wydawnictwa,
   • w formie skanu - pocztą elektroniczną na adres e-mail Wydawnictwa,
  2. wypełnienie Formularza zamówienia online w Serwisie internetowym,
  3. złożenie Zamówienia telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta.
 5.  Składając zamówienie, Klient:
  1. wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
  2. oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuje te postanowienia,
  3. w przypadku osoby fizycznej, oświadcza, czy zamówienie na Publikację wymiennokartkową w wersji drukowanej, Publikację wymiennokartkową w wersji premium lub Abonament składa jako Przedsiębiorca, Przedsiębiorca-Konsument lub Konsument,
  4. oświadcza że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez Usługodawcę,
  5. wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta. Wraz z informacją Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia żądania natychmiastowego wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz przyjęcia do wiadomości informacji o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 7. Oferta Wydawnictwa może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.

§ 8.
WARUNKI UMOWY

 1. Cena wybranej Publikacji wskazana jest przy zawieraniu Umowy oraz w Serwisie internetowym.
 2. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany ceny za Publikację (na przyszłość) oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Klientów. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w Serwisie internetowym. Zmiana ceny nie powoduje różnicy w należności wobec Wydawnictwa dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy Regulamin wraz ze wskazaną w Zamówieniu ceną.
 3. W ramach Publikacji wymiennokartkowej w wersji premium, dostęp do Serwisu jest płatny z góry za cały okres wskazany w zamówieniu Abonamentu:
  1. Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu na okres wyszczególniony w zamówieniu Abonamentu niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
  2. Po upływie okresu Abonamentu, o ile Zamawiający nie zgłosi rezygnacji, Abonament jest przedłużany o następny taki sam okres i wystawiana jest faktura VAT z 13-dniowym terminem płatności. Dodatkowo, w celu umożliwienia klientowi opłacenia faktury za kolejny okres Abonamentowy oraz utrzymanie ciągłości dostępu do portalu, możliwość pełnego korzystania z Serwisu zostaje przedłużona o 14 dni.
  3. W przypadku braku płatności za fakturę następuje blokada dostępu do Serwisu. Dostęp jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa. Nieopłacenie faktury za przedłużenie Abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi.
  4. Nieopłacenie faktury VAT skutkuje utratą dostępu do wszystkich nowych i aktualizowanych materiałów zamieszczonych w Serwisie – Klientowi pozostaje dostęp do treści umieszczonych w ramach poprzedniego Abonamentu na okres wskazany w zamówieniu. Dostęp do nowych treści jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa. Klient ma prawo do złożenia rezygnacji z Abonamentu. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://www.rezygnacje.forum-media.pl/. Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta. Rezygnacja może nastąpić w każdym czasie, nie później jednak niż na 14 dni przed końcem obowiązującego Abonamentu (liczy się data wypełnienia formularza).
 4. Klient ma prawo do złożenia rezygnacji z przedłużenia Publikacji wymiennokartkowej w wersji premium i dostępu do Serwisu, lub Abonamentu wraz z aktualizacjami Publikacji wymiennokartkowej w wersji drukowanej. Aby dokonać rezygnacji z Abonamentu, należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://www.rezygnacje.forum-media.pl/. Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta. Rezygnacja może nastąpić w każdym czasie, nie później jednak niż na 14 dni przed końcem obowiązującego Abonamentu (liczy się data wypełnienia formularza).
 5. Konsument i Przedsiębiorca-Konsument mają prawo do odstąpienia od umowy zawierającej zamówienie publikacji wymiennokartkowej w wersji drukowanej w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej publikacji. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej i wysłane do Wydawnictwa w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawiera załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287). W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są płatności i zostanie wystawiona stosowna faktura korekta. Zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wydawnictwo otrzymało oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte do złożenia Zamówienia. Zwrócona cena Zamówienia pomniejszona zostanie o cenę publikacji wymiennokartkowej w wersji drukowanej dostarczonej do Zmawiającego w pierwszej niezaktualizowanej wersji.
 6. Konsument i Przedsiębiorca-Konsument nie mają prawa do odstąpienia od umowy dotyczącej dostępu do Serwisu internetowego w przypadku, gdy:
  1. wyrażono zgodę na rozpoczęcie realizacji usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  2. wyraźnie przyjęto do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania,
  3. poinformowano o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 7. Usługodawca wyraźnie zawiadamia Klienta o:
  1. zbliżającym się upływie okresu trwania Abonamentu,
  2. automatycznym przedłużeniu Abonamentu,
  3. aktualnej cenie,
  4. prawie do zgłoszenia rezygnacji z automatycznego przedłużenia,
  5. prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od uzyskania informacji o automatycznym przedłużeniu Abonamentu.

§ 9.
WYKONANIE UMOWY

 1. Po  złożeniu Zamówienia Wydawnictwo niezwłocznie przystępuje do wykonania Umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego operatora pocztowego.
 3. Dostęp do Serwisu internetowego w ramach Publikacji wymiennokartkowej w wersji premium aktywowany jest niezwłoczne po złożeniu Zamówienia. Wraz z potwierdzeniem Zamówienia Wydawnictwo przekazuje Klientowi dane których wykorzystanie pozwala Klientowi na natychmiastowy dostęp do usługi. Płatności dokonać można jednym ze sposobów opisanych w § 10 ust. 2 niniejszego Regulaminu
 4. Klient jest proszony o sprawdzenie przesyłki zawierającej Publikację. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności w przesyłce Klient proszony jest do zgłoszenia reklamacji w trybie wskazanym w § 11 Regulaminu.
 5. Po złożeniu zamówienia, Zamawiającemu zostanie wystawiona i wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego faktura VAT za zamówione produkty. Faktura VAT zawiera wszystkie informacje podane w formularzu zamówienia oraz informacje niezbędne do dokonania płatności. W celu poprawnej identyfikacji płatności przez Wydawnictwo, wymagane jest bezbłędne podanie tytułu przelewu zgodnego z informacją podaną w fakturze VAT.
 6. Wydawnictwo jest uprawnione do jednostronnej zmiany treści dostępnych w Serwisie internetowym także w zakresie wykraczającym ponad to, co jest niezbędne do zachowania zgodności tych treści z umową. Zmiana może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów i pod warunkiem nieobciążania Klienta dodatkowymi kosztami. Wydawnictwo jest zobowiązane poinformować Klienta o zmianie w sposób jasny i zrozumiały.

§ 10.
CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny Publikacji podawane w Serwisie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Koszt dostawy Publikacji wymiennokartkowej w wersji drukowanej jest pokrywany przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, jest przedstawiana Klientowi w ramach składanego Zamówienia oraz w potwierdzeniu przyjęcia złożonego Zamówienia.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Klient ma możliwość wybrania jednej z dwóch opcji sposobu płatności:
  1. płatność on-line – po zaksięgowaniu płatności w ciągu 7 dni na adres Klienta zostanie wysłana faktura VAT;
  2. płatność przelewem bankowym na numer rachunku bankowego podany przez Wydawnictwo; faktura VAT z 13-dniowym terminem  płatności zostanie wysłana na adres Klienta podany przy składaniu Zamówienia.
 3. Publikacja wymiennokartkowa w wersji drukowanej oraz premium są produktami regularnie aktualizowanymi, a informacja o częstotliwości aktualizacji zawarta jest w materiałach promocyjnych Wydawnictwa. Zamówienie Publikacji wymiennokartkowej w wersji drukowanej jest równoznaczne z zamówieniem odpłatnych zestawów aktualizujących,  zamówienie Publikacji wymiennokartkowej w wersji premium gwarantuje dostęp do aktualizacji Serwisu oraz automatycznego przedłużenia Abonamentu na kolejny okres. Warunki rezygnacji z aktualizacji znajdują się w §8 niniejszego regulaminu. Nieopłacenie faktury za przedłużenie Abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi.

§ 11.
REKLAMACJE PUBLIKACJI

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej wysyłając informacje na adres Forum Media Polska Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając wiadomość na adres mailowy: bok@forum-media.pl. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację rodzaju Publikacji, nazwę Użytkownika oraz dane Klienta, które zostały podane przy składaniu Zamówienia.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.
 3. Klient ma prawo do złożenia rezygnacji z Abonamentu Publikacji i otrzymywania aktualizacji oraz przedłużenia dostępu do Serwisu. Aby dokonać rezygnacji z przedłużenia abonamentu, należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://www.rezygnacje.forum-media.pl/. Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta. Rezygnacja może nastąpić w każdym czasie, nie później jednak niż na 14 dni przed końcem obowiązującego Abonamentu (liczy się data wypełnienia formularza).
 4. Niekorzystanie z Serwisu internetowego nie jest równoznaczne z rezygnacją z Abonamentu,  nie jest także podstawą do anulowania faktury.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.
 6. Wydawnictwo wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:
  1. jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,
  2. stawce podatku,
  3. sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
  4. wartości sprzedaży netto,
  5. wartości sprzedaży brutto,
  6. kwocie należności ogółem.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 12.
REKLAMACJA SERWISU INTERNETOWEGO I ZGŁASZANIE NADUŻYĆ

 1. Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres bok@forum-media.pl.
 3. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane w Serwisie internetowym przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.
 4. Reklamacje/zgłoszenia nadużycia będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres Usługodawcy, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację lub nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres, z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia.

§ 13.
ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ZAMKNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca lub zarejestrowany Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i tym samym zamknąć Konto Użytkownika w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Zarejestrowany Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną i tym samym zamyka Konto Użytkownika poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta na adres e-mail Usługodawcy bok@forum-media.pl. Zamknięcie Konta następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Zamknięcie Konta na żądanie Użytkownika nie powoduje anulowania Abonamentu.
 4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym zarejestrowanego Użytkownika na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 5. W przypadku, gdyby rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie ust. 3 niniejszego paragrafu miałoby wiązać się dla Klienta z poniesieniem przez niego szkody (utrata dostępności do treści Serwisu) Usługodawca może przyjąć jedno z trzech rozwiązań:
  1. może zwrócić Klientowi należność za Abonament, proporcjonalnie do okresu i zakresu jej wykorzystania.
  2. za zgodą Klienta - może przenieść dostępne treści Serwisu w ramach likwidowanego Konta Użytkownika na inne Konto Użytkownika pozostającego w organizacji Klienta;
  3. może wydłużyć funkcjonowanie Serwisu internetowego dla Użytkownika, którego Konto ma podlegać likwidacji, do czasu upływu Abonamentu; w tym okresie za pośrednictwem likwidowanego Konta nie można dokonać zakupu nowych Publikacji ani wydłużyć funkcjonowania dotychczas zakupionych Publikacji.
 6. W przypadku podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zakończeniu funkcjonowania Serwisu internetowego Usługodawca w pierwszej kolejności zawiesza sprzedaż Publikacji. W stosunku do Klientów, którzy posiadają wykupione i aktywne Publikacji postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§ 14.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu internetowego przebiegało bez zakłóceń, bez usterek i niedogodności dla Użytkowników.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Klientów o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Serwisu internetowego.
 3. Klient, który na skutek usterek po stronie Usługodawcy nie ma możliwości korzystania z Serwisu internetowego, zgłasza ten fakt Usługodawcy mailowo na adres bok@forum-media.pl. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu internetowego.

§ 15.
PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 1. Wydawnictwo oświadcza, że wszystkie materiały dostępne w Publikacji oraz w Serwisie internetowym w tym informacje,  grafiki, artykuły, zdjęcia są objęte prawną ochroną przewidzianą w szczególności w  ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Uzyskanie dostępu do Serwisu internetowego w ramach Konta oznacza udzielenie przez Wydawnictwo (Licencjodawca) Klientowi (Licencjobiorca) niewyłącznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji,  na korzystanie z informacji zawartych w Serwisie internetowym wyłącznie dla własnych potrzeb Klienta, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w przedmiotowym Regulaminie, za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający okresowi dostępu do danych treści w Serwisie internetowym.
 4. Licencja nie uprawnia do:
  1. rozpowszechniania informacji pobranych z Serwisu internetowego, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
  2. udzielania dostępu do Serwisu internetowego osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim, poza osobami wyraźnie upoważnionymi przez Klienta,
  3. utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu internetowego, za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby,
  4. przeniesienia praw wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

§ 16.
ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany mogą zostać wprowadzone w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu internetowego, wprowadzenia lub wycofania usług Serwisu internetowego, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników lub Klientów.
 2. Wszystkie Zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Usługodawca każdorazowo zawiadomi Klientów o wprowadzonych zmianach poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w Serwisie internetowym.
 4. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Usługodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu na adres bok@forum-media.pl. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu. Złożenie sprzeciwu przez Użytkownika uznaje się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, do którego postanowienia § 13 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 5. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu internetowego, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu internetowego, dodanie nowych funkcjonalności i tym podobne, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z Regulaminem, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:
  Biuro Obsługi Klienta Forum Media Polska sp. z o.o.ul. Polska 13,60-595 Poznań tel.: 61 66 55 800, fax: (61) 66 55 888e-mail: bok@forum-media.pl

§ 17.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze Warunki sprzedaży prenumerat oraz świadczenia usług dostępu do Serwisu stanowią integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.
 2. Zamawiający ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Niniejszy zapis nie stanowi wyrażenia ogólnej zgody Usługodawcy na pozasądowe rozwiązywanie wszystkich sporów. Usługodawca w każdym przypadku podejmuje indywidualną decyzję.
 3. Ewentualne spory z Przedsiębiorcami wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

Biuro Obsługi Klienta
Wydawnictwo Forum Media Polska sp. z o.o.

ul. Polska 13,
60-595 Poznań
tel.: 61 66 55 800, fax: (61) 66 55 888
e-mail: bok@forum-media.pl